اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۵۸۰۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۲۳۷۷ ۲۱ ۰۰۹۸
به علت جابجایی فعلا با موبایل تماس بگیرید.۹۳۹۲۳۶۳۳۴۹

فکس

تلفن همراه
۹۳۹۲۳۶۳۳۴۹ ۰۰۹۸
تلگرام: ۹۲۱۵۷۹۶۸۰۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،

توسعه صنایع (TSCO)

تلفن

  • ۳۳۹۵۸۰۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۳۲۳۷۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • به علت جابجایی فعلا با موبایل تماس بگیرید.۹۳۹۲۳۶۳۳۴۹

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۳۹۲۳۶۳۳۴۹ ۰۰۹۸
   • تلگرام: ۹۲۱۵۷۹۶۸۰۰ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،